Waxing and Tinting Services

Body Waxing

$30

$75

$42

$35

$65

$75

$90

$100

$18

$35+

$50

$50

$90

Bikini Wax

Full Leg

Half Leg

French Bikini

Brazilian

Brozilian

Bikini + Full Leg

French Bikini + Full Leg

Underarm Waxing 

Arm Waxing 

Back Waxing

Chest Wax

Back + Chest

Brow & Lash Services

$15

$25

$59

$85

$25

$69

Brow Tint

Lash Tint

Brow Wax + Brow and Lash Tint

Lash Lift + Tint

Brow Wax 

Brow Lamination

Facial Waxing

$12

$45

$10

$10

$10

$10

Lip Wax

Full Face Wax

Chin or sideburns

Neck Wax

Nose Wax

Ear Waxing